Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to określenie dość ogólne, które oznacza m.in.:

•    poradnictwo osobom zdrowym i spoza normy psychologicznej, w zakresie zachowania się, regulacji stosunków z otoczeniem, a w szczególności w sferze psychiki;
•    różne formy oddziaływań psychologicznych nakierowanych na rozwiązanie określonych problemów, jak na przykład terapia psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoedukacja i psychoprofilaktyka;
•    oddziaływania, których celem jest polepszenie dobrostanu jednostki lub grupy, przez co rozumie się m.in. udzielenie wsparcia emocjonalnego, informowanie o konsekwencjach określonego postępowania, doradzenie i/lub wypracowanie metod skuteczniejszego i bardziej dostosowanego działania itp.;
•    pewien zakres usług psychologicznych świadczonych przez uprawnionego, dyplomowanego psychologa, postępującego zgodnie z profesjonalną wiedzą psychologiczną oraz etyką zawodu psychologa.

Pomoc psychologiczna opiera się na faktycznych danych (uzyskanych w trakcie procesu diagnozowania), rzeczywistych obrazach sytuacji, trudności, zaburzenia, realnych możliwościach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi czy problemami natury psychicznej oraz profesjonalnych oddziaływaniach psychologicznych (terapii, interwencji, psychoedukacji itd.). Pomocą psychologiczną nie jest zatem uporczywe i często lekceważące powtarzanie rad typu: „wyrośniesz z tego”, „wszystko będzie dobrze”, „uspokój się”, „gdybym był na Twoim miejscu, to…”. Pomoc psychologiczna nie jest też przerzuceniem odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny na psychologa, lecz jest czerpaniem z jego wiedzy, posiłkowaniem się jego kompetencjami i umiejętnościami zawodowymi, konsultowaniem się i sugerowaniem pewnymi wskazówkami, które opierają się na rzetelnej wiedzy psychologicznej, wynikach badań, diagnoz i odpowiedniej praktyce psychologicznej.

W ramach pomocy psychologicznej oferuję usługi takie jak: 

•    szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne;
•    interwencja w sytuacjach kryzysowych oraz wspomaganie w radzeniu sobie z problemami życia codziennego;
•    pomoc w kłopotach rodzinnych, małżeńskich, partnerskich;
•    terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
•    wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami;

•    indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne, szkolenia dla rodziców oraz osób profesjonalnie zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą (np. na temat wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, kłopotów wychowawczych, sposobów pracy z „trudną” młodzieżą, agresją, uzależnień młodzieży, prawidłowego i zaburzonego rozwoju tożsamości itp.);
•    przygotowywanie i prowadzenie warsztatów tematycznych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich (dotyczących np. agresji w grupie, używania substancji psychoaktywnych).

Powyższa oferta jest dość ogólna. Jeżeli poszukują Państwo konkretnych usług psychologicznych w specyficznych problemach, to zapraszam do zapoznania się z ofertą bardziej szczegółową zamieszczoną poniżej. Lista ta również nie jest wyczerpująca, nakreśla jednak nieco dokładniej zakres problematyki, w której najczęściej się obracam, która jest najbliższa moim zainteresowaniom zawodowym, i w której mogą Państwo uzyskać pomoc w ramach świadczonych przeze mnie usług.

Poradnictwo psychologiczne ogólne:

•    Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, związkach, grupach; skuteczne rozwiązywanie konfliktów / kierowanie konfliktami.
•    Związki partnerskie, rodzinne, relacje międzyludzkie – przezwyciężanie kryzysów, poprawa relacji.
•    Problemy z komunikowaniem się – metody usprawniania kanałów komunikacyjnych, aktywne słuchanie, asertywność; negocjacje, mediacje, facylitacje, arbitraż.
•    Deficyty umiejętności interpersonalnych – terapia indywidualna, szkolenia.
•    Psychopatologia rodziny. Zachowanie rodziców jako podłoże problemów i zaburzeń psychologicznych ich dzieci. Przemoc w rodzinie.
•    Pomoc w sytuacjach trudnych związanych z rozpadem związku, rozstaniem; radzenie sobie z obmową, nękaniem (w tym stalkingiem), nachodzeniem.
•    Przekazy rodzinne, obciążenia wyniesione z poprzednich związków, relacji z innymi – ich konsekwencje w dalszym życiu; analiza doświadczeń z dzieciństwa i czynników znaczących w kontaktach dorosły-dziecko, dorosły-dorosły.

•    Kłopoty w godzeniu życia zawodowego z osobistym. Reorientacja – ustalanie rzeczywistych priorytetów i celów osobistych (krótko i długoterminowych) oraz nauka i wcielenie w życie skutecznych metod zarządzania czasem.
•    Problemy w pracy / na studiach – wykorzystywanie, mobbing, obmowa.
•    Przeciążenie pracą / obowiązkami domowymi.

Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi:

•    Rodzicielstwo – wspomaganie kompetencji wychowawczych rodziców.
•    Umiejętności związane z porozumiewaniem się z dziećmi i młodzieżą. Nastawienie w pracy z dzieckiem i jego konsekwencje.
•    Zasady pracy z dzieckiem agresywnym, nieśmiałym, nadpobudliwym.
•    Sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków. Agresja w szkole.
•    Twórcze myślenie. Grupowe i indywidualne techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży.
•    Metody skutecznego uczenia się (czytania, notowania, zapamiętywania, kojarzenia faktów) – szkolenia indywidualne oraz grupowe; przygotowanie wychowawców do pracy z młodzieżą wybitnie uzdolnioną.
•    Problemy życiowe dzieci i młodzieży a możliwości ich rozwiązywania.
•    Sytuacje trudne w nauczaniu. Konsekwencje błędów wychowawczych.

Problemy i zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży:

•    Zaburzenia rozwoju małego dziecka.
•    Struktura relacji w rodzinie a przebieg rozwoju dziecka.
•    Więzi (w oparciu o teorie relacji z obiektem).
•    Psychopatologia charakteru. Kształtowanie charakteru.
•    Deformacje osobowości i mechanizmy leżące u ich podstaw.
•    Rozwój psychoseksualny dziecka prawidłowy i zaburzony.
•    Nieśmiałość dziecka.

•    Tożsamość w adolescencji – kształtowanie prawidłowe i zaburzone. Profilaktyka zaburzeń tożsamościowych adolescentów.
•    Agresja i bunt w okresie dorastania.
•    Grupy psychomanipulacyjne.
•    Uzależnienie od Internetu, gier komputerowych. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
•    Zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym (m.in. wagary) – zapobieganie i metody interweniowania.
•    Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży (np. opozycyjno-buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, zaburzenia depresyjne i lękowe; zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia lęku separacyjnego); psychologiczno-pedagogiczne problemy rozwoju i funkcjonowania dzieci  i młodzieży z wybranymi zespołami zaburzeń.
•    Dojrzałość emocjonalna i brak dojrzałości. Etiologia zaburzeń emocjonalnych.

•    Specyficzne trudności w rozwoju umiejętności szkolnych. Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych: profilaktyka i terapia.
•    Diagnoza, terapia i profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
•    Rozwój poczucia bezradności u dzieci i młodzieży doznających niepowodzeń w nauce i jego konsekwencje.
•    Samoocena i poczucie własnej wartości – rola w regulowaniu zachowań dzieci i młodzieży.

Psychopatologia. Psychoprofilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń:

•    Zaburzenia osobowości (o etiologii innej niż organiczne uszkodzenia mózgu czy zdiagnozowane choroby psychiczne).
•    Zaburzenia kontroli impulsów (np. patologiczny hazard, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Internetu).
•    Zaburzenia w sferze emocjonalno – motywacyjnej; problemy z podejmowaniem decyzji.
•    Zaburzenia lękowe; zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne; zespół stresu pourazowego.
•    Zaburzenia bólowe (somatomorficzne).
•    Zaburzenia nastroju.

Jeżeli zmagają się Państwo z problemem, którego nie znaleźliście na powyższej liście, a uważacie, że jest to problem natury psychologicznej, to proszę o kontakt – być może wspólnie uda nam się wypracować odpowiednie rozwiązania.

Metody pracy

W pracy z klientem indywidualnym, parami, rodziną, grupą nie ograniczam się do jednego podejścia (psychodynamicznego, behawioralno-poznawczego, systemowego czy jakiegokolwiek innego), lecz staram się stosować koncepcję integracji różnych szkół, kierunków i teorii psychologicznych w celu wyboru najlepszej metody rozwiązania konkretnego problemu danej osoby czy grupy. Ponieważ nie chcę się ograniczać, nie jestem psychoterapeutą danego nurtu, ani psychologiem klinicznym np. człowieka dorosłego w neuropsychiatrycznej służbie zdrowia (nie chcę skupiać się tylko na patologii i zawężać perspektywy tylko do wąskiego wycinka ludzkiego życia) – jestem psychologiem i wspomagam ludzi nie tylko tych z poważnymi problemami psychicznymi, ale i tych w tzw. „normie” w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, w osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, realizacji ich marzeń przy użyciu całej gamy metod i narzędzi psychologicznych (nie ograniczonych tylko do psychoterapii) adekwatnych do zadań, jakie stawia przede mną klient.

W celu udzielenia profesjonalnej, skutecznej pomocy psychologicznej, zawsze przeprowadzam diagnozę psychologiczną. Diagnozę taką wykonuję posługując się m.in. różnymi technikami wywiadu, rozmowy psychologicznej, obserwacji, ale przede wszystkim przy użyciu odpowiednich, specyficznych i przypisanych tylko psychologom, narzędzi psychometrycznych. Dopiero takie postępowanie pozwala na dobór i przeprowadzenie najwłaściwszej formy oddziaływania psychologicznego, takiego jak np. konkretna terapia psychologiczna (indywidualna bądź grupowa, behawioralna, poznawcza, systemowa itd.), rozmowa, trening czy szkolenie, lub skierowanie do innego specjalisty, np. pedagoga, logopedy (pedagog-logopeda.pl), neurologa czy psychiatry.

Spora część mojej pracy sprowadza się do psychoprofilaktyki i psychoedukacji, więc zapraszam również na spotkania w celu podniesienia poziomu swojej wiedzy z wybranych, interesujących Państwa obszarów psychologii.